Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Indien in deze algemene voorwaarden namen of begrippen met een hoofdletter zijn geschreven hebben zij de navolgende betekenis: 

‘Activiteit’ iedere door House of Karts aangeboden activiteit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot karten, real axe throwing en escape rooms;
‘Algemene Voorwaarden’ deze algemene voorwaarden van House of Karts;
‘Annulering’ de door de Klant aan House of Karts gedane mededeling dat van een Activiteit geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de door House of Karts aan de Klant gedane mededeling dat een Activiteit geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden;
‘Boeking’ een (online) reservering van de Klant voor een Activiteit;
‘Deelnemer’ ieder persoon die deelneemt aan een Activiteit of zich bevindt in de gebouwen en terreinen van House of Karts.
‘House of Karts’ House of Karts Utrecht B.V., tevens handelende onder de namen ‘House of Karts’, ‘The Team Building’ en ‘Real Axe Throwing’,  statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3527 KV) Utrecht aan het adres Admiraal Helfrichlaan 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 80269133 en/of aan haar gelieerde (rechts)personen die gebruikmaken van deze Algemene Voorwaarden; 
‘Klant’ een wederpartij van House of Karts onder een Overeenkomst;
‘Offerte’ een door House of Karts opgemaakte offerte of aanbieding ten behoeve van de Klant inhoudende een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst;
‘Overeenkomst’ een Overeenkomst tussen House of Karts en de Klant met betrekking tot deelname aan een Activiteit.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen: (a) House of Karts en de Klant en (b) House of Karts en een Deelnemer. Tussen House of Karts enerzijds en de Klant en de Deelnemer anderzijds staat vast dat indien eenmaal deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een tussen hen ontstane rechtsverhouding, deze ook op latere rechtsverhoudingen onverkort van toepassing zijn. 

1.3 Door het betreden van de gebouwen en terreinen van House of Karts aanvaardt de Deelnemer deze Algemene Voorwaarden, ook indien de Deelnemer niet zelf de Boeking heeft gemaakt of partij is bij een Overeenkomst.  

 1. Totstandkoming Overeenkomst 

2.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een aanbod van House of Karts aanvaardt, al dan niet doordat de Klant een Boeking maakt of een Offerte accepteert, of op het moment dat de Klant of de Deelnemer(s) ten behoeve van wie de Klant de Activiteiten heeft geboekt, deelneemt/deelnemen aan de Activiteiten.

2.2 Zolang een Offerte niet schriftelijk is geaccepteerd door een Klant, is House of Karts vrij de Offerte in te trekken of te wijzigen, tenzij in de Offerte een uitdrukkelijke geldigheidstermijn is opgenomen.

2.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of mondelinge toezeggingen door House of Karts binden House of Karts slechts indien en voor zover dat door House of Karts schriftelijk is bevestigd.

2.4 Het recht om deel te nemen aan Activiteiten is persoonsgebonden. Het is de Klant niet toegestaan de Overeenkomst voor commerciële doeleinden te gebruiken.

2.5 De Klant is verplicht de Deelnemer te wijzen op en een afschrift te verstrekken van onderhavige Algemene Voorwaarden en staat er jegens House of Karts voor in dat de Deelnemer deze Algemene Voorwaarden accepteert.

2.6 Indien enige discrepantie bestaat tussen de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen van een deelnemersverklaring (waiver), prevaleren laatstgenoemde.

 1. Prijs en betaling

3.1 De door House of Karts gehanteerde tarieven zijn inclusief omzetbelasting (btw) en zijn geldend op het moment van het maken van een Boeking. De prijzen zijn per Deelnemer, tenzij anders vermeld. 

3.2 House of Karts is gerechtigd om alvorens een Boeking te accepteren een aanbetaling van de Klant te verlangen.

3.3 House of Karts accepteert geen contante betalingen. 

3.4 Betalingen met een cadeaukaart worden enkel aan de kassa van House of Karts geaccepteerd. Cadeaukaarten zijn niet in te wisselen bij een online Boeking. Een cadeaukaart is niet inwisselbaar voor contanten en dient in één keer te worden gebruikt. 

3.5 Kortingsacties kunnen niet worden gecombineerd. 

3.6 De Klant erkent dat de Overeenkomst betrekking heeft op het door House of Karts organiseren van een Activiteit op een specifieke datum en tijdstip. Daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:230p sub e Burgerlijk Wetboek.

3.7 Indien en voor zover de Klant recht heeft op enige terugbetaling door House of Karts, spant House of Karts zich erin deze terugbetaling te verrichten binnen vijf (5) werkdagen na het moment waarop zij aan de Klant schriftelijk heeft bevestigd dat de Klant recht heeft op de terugbetaling. 

 1. Wijzigingen en Annulering

4.1 Indien de Klant het aantal Deelnemers voor een Activiteit waarvoor zij een Overeenkomst heeft gesloten wil wijzigen, dient zij hiertoe een verzoek in te dienen bij House of Karts. House of Karts zal vervolgens beoordelen of zij de wijziging kan accepteren en of aan de Klant een gedeelte van de overeengekomen prijs kan worden terugbetaald, een en ander zoals bepaald in artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Een verzoek tot wijziging dat bij acceptatie door House of Karts ertoe zou leiden dat geen enkele Deelnemer meer zou deelnemen aan één of meer Activiteiten die onder een Overeenkomst vallen, wordt beschouwd als een volledige Annulering door de Klant. 

4.3 Verzoeken tot wijziging van de Overeenkomst en Annulering dienen door de Klant schriftelijk te worden gedaan aan House of Karts.

4.4 Indien House of Karts bereid is een wijziging of Annulering te accepteren, dan heeft de Klant recht op een vergoeding overeenkomstig de tabel welke is opgenomen in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden. Daarbij geldt dat in de tweede kolom onder ‘Consument’ wordt verstaan iedere Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en onder ‘Zakelijk’ iedere Klant die niet kwalificeert als consument. Bij het bepalen van de groepsgrootte als bedoeld in de derde kolom wordt uitgegaan van het initieel aantal Deelnemers op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst. Voor wat betreft de vijfde en zesde kolom geldt dat het restitutiepercentage wordt berekend over de door de Klant onder de betreffende Overeenkomst betaalde prijs. Voor het bepalen van het moment van Annuleren of wijzigingen wordt uitgegaan van de ontvangst van het verzoek van de Klant en wordt gerekend met het moment waarop de Activiteit zou aanvangen.

4.5 House of Karts is te allen tijde gerechtigd tot Annulering van een Overeenkomst. De Klant is dan ontslagen van haar betalingsverplichting en ontvangt een eventueel reeds verrichte aanbetaling retour. House of Karts is voor eventuele (gevolg)schade van de Klant als gevolg van deze Annulering niet aansprakelijk. Indien House of Karts de Overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van overmacht is niet sprake van Annulering door House of Karts.

 1. Deelname Activiteiten

5.1 De Klant en de Deelnemer dienen zich voor aanvang van een Activiteit ervan te vergewissen of zij over de daarvoor vereiste fysieke conditie beschikken. Eventuele twijfel daarover dient de Klant en de Deelnemer vooraf bij House of Karts kenbaar te maken. House of Karts is gerechtigd om aan deelname aan een Activiteit leeftijdseisen en conditie-eisen te stellen.

5.2 Indien de Klant of een Deelnemer naar de redelijke beoordeling van House of Karts niet beschikt over de vereiste fysieke kenmerken, zoals lichaamslengte, lichaamsgewicht en/of de vaardigheden om aan een Activiteit deel te nemen, is House of Karts gerechtigd om de Klant of Deelnemer van deelname uit te sluiten. De Klant heeft alsdan geen recht op restitutie.

5.3 Indien tussen House of Karts en de Klant een tijdstip is overeengekomen waarop de Activiteit aanvangt, dient de Klant en de betreffende Deelnemer(s), zich ten minste vijftien (15) minuten voor dat tijdstip te melden bij de kassa van House of Karts. Indien de Klant en/of de betreffende Deelnemer(s) hieraan niet voldoet/voldoen, is House of Karts gerechtigd om de Activiteit geen doorgang te laten vinden, zonder dat dit de Klant van haar betalingsverplichting ontslaat of recht heeft op restitutie.

5.4 De verplichting van House of Karts om op de in de Overeenkomst overeengekomen datum en tijdstip de betreffende Activiteit te organiseren betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis. 

5.5 House of Karts is gerechtigd om de inhoud van een overeengekomen Activiteit eenzijdig te wijzigen. Voor zover de wijziging niet wezenlijk van aard is, heeft de Klant geen recht op aanpassing van de prijs.

5.6 House of Karts kan de Klant of een Deelnemer verplichten om voorafgaand aan deelname aan een Activiteit zijn bagage op te slaan in een door House of Karts beschikbaar gesteld bagagekluisje. Het gebruik van dit bagagekluisje is voor rekening en risico van de Klant of Deelnemer.

5.7 House of Karts is gerechtigd een Deelnemer voorafgaand aan deelname aan een Activiteit te vragen een deelnemersverklaring (waiver) in te vullen. Indien een Deelnemer weigert deze deelnemersverklaring in te vullen, dan zal de Deelnemer niet kunnen deelnemen aan de betreffende Activiteit en is de Klant niet gerechtigd tot enige restitutie. 

 1. Geheimhouding

6.1 De Klant en een Deelnemer zijn verplicht de inhoud en techniek van een escape room geheim te houden. 

6.2 Indien de Klant of een Deelnemer  in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden in verzuim is, zal de Klant of de Deelnemer terstond en zonder enige nadere ingebrekestelling aan House of Karts een boete verbeuren van € 25.000,00 voor elke overtreding, vermeerderd met € 250,00 voor elke dag of een gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van House of Karts daarnaast op nakoming dan wel op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

 1. Huisregels

7.1 Het is niet toegestaan om gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen in de gebouwen en op de terreinen van House of Karts, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (nep)wapens en vuurwerk, een en ander ter uitsluitende beoordeling aan (het personeel van) House of Karts. Deze gevaarlijke voorwerpen of stoffen dienen te worden afgegeven op een door House of Karts aan te wijzen plaats. Voorwerpen of stoffen die onder een wettelijk verbod vallen, zullen worden overgedragen aan de politie.

7.2 House of Karts is gerechtigd de bagage van een Klant of Deelnemer te controleren. In dit verband kan de Klant en/of Deelnemer worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens (het personeel van) House of Karts.

7.3 De Klant en Deelnemer erkennen dat House of Karts gerechtigd is om nadere (gedrags)regels te stellen aan toegang tot haar gebouwen en terreinen. Daaronder is begrepen maar niet beperkt het geven van uitvoering aan de van overheidswege opgelegde (corona)maatregelen.

7.4 Het is verboden om in, op en/of rondom de gebouwen en terreinen van House of Karts:

 1. te roken, waaronder ook wordt begrepen het gebruik van e-sigaretten of soortgelijke elektronische rookwaar, behoudens op daartoe specifiek aangegeven plaatsen;
 2. drugs te gebruiken, waaronder ook wordt begrepen soft drugs zoals wiet of hasj, alsmede het gebruik van lachgas of soortgelijke middelen;
 3. goederen en/of diensten van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos met enig commercieel of promotioneel belang te verschaffen;
 4. andere personen te hinderen, waaronder begrepen het zorgen voor geluidsoverlast, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van telefoons en mobiele geluidsapparatuur en overmatig alcoholgebruik;
 5. aanstootgevende kleding te dragen of op andere wijze aanstootgevend gedrag te vertonen, zulks ter beoordeling van (het personeel van) House of Karts, en/of
 6. op enige andere manier te handelen in strijd met de wet of aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag.

7.5 Blinde)geleiden honden zijn toegestaan, mits een geldige identificatiepas getoond kan worden.

7.6 De Klant en de Deelnemer zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en instructies van (het personeel van) House of Karts. 

7.7 Een Klant of Deelnemer kan de toegang tot een Activiteit en/of de gebouwen en terreinen van House of Karts worden ontzegd ingeval een Klant of Deelnemer:

 1. klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
 2. tijdens één of meerdere vorige bezoeken aan House of Karts schade heeft toegebracht, dan wel om een andere reden de toegang is ontzegd, en/of
 3. op enigerlei wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

7.8 House of Karts houdt (camera)toezicht in en rondom haar gebouwen en terreinen. House of Karts bewaart de camerabeelden gedurende een redelijk periode, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien en voor zover nodig, is House of Karts gerechtigd de camerabeelden aan de politie ter beschikking te stellen. 

 1. Horeca

8.1 House of Karts schenkt alcoholische dranken uitsluitend aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Het is enkel toegestaan eten en drinken te nuttigen in de ruimtes die door House of Karts daartoe zijn gemarkeerd, zoals de bar op de begane grond en de bar op de eerste verdieping. Het nuttigen van eten of drinken buiten is niet toegestaan.

8.2 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte eten of drinken te nuttigen binnen de gebouwen en terreinen van House of Karts, behoudens water en dranken en/of voedsel dat als medisch dieet is voorgeschreven.  

 1. Gevonden voorwerpen

9.1 De door de Klant of Deelnemer in en om de gebouwen en terreinen van House of Karts gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan (een medewerker van) House of Karts.

9.2 House of Karts is gerechtigd gevonden voorwerpen van geringe of beperkte waarde (zulks uitsluitend ter beoordeling aan House of Karts), waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot kleding, te doneren aan een goed doel en/of een kringloopwinkel. Voorts is House of Karts gerechtigd om gevonden voorwerpen van waarde (zulks ter uitsluitende beoordeling aan House of Karts), indien deze niet binnen één (1) week door de rechtmatige eigenaar zijn afgehaald, af te geven bij de gemeente Utrecht. House of Karts is niet aansprakelijk voor het behoud of onderhoud van gevonden voorwerpen.

9.3 Alle kosten gemoeid met het in bewaring nemen en herleiden van de eigenaar of rechthebbende, alsmede de kosten voor terugzending van de gevonden voorwerpen zijn voor rekening van de eigenaar of rechthebbende.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De totale aansprakelijkheid van House of Karts is per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van House of Karts in het betreffende geval aan haar uitkeert en indien geen uitkering plaatsvindt, beperkt tot een bedrag van € 25.000,00.

10.2 Als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt aangemerkt een enkele gebeurtenis c.q. gedraging of samenhangende reeks van gebeurtenissen c.q. gedragingen, alsmede elke gebeurtenis die in verband staat met de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, in die zin dat House of Karts voor een schadeveroorzakende gebeurtenis slechts éénmaal kan worden aangesproken.

10.3 De aansprakelijkheid van House of Karts voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Klant, schade wegens overschrijding van een termijn of zaak-schade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door de Klant worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van House of Karts.

10.4 De Klant vrijwaart House of Karts voor alle aanspraken van derden (waaronder Deelnemers) ter zake van schade die krachtens het in dit artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde voor rekening van de Klant blijft indien de betreffende derde de Klant zou aanspreken.

10.5  Het bepaalde in dit artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan House of Karts zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 1. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is House of Karts gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten zonder tot enige (terug)betaling en/of schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn. In dat geval wordt de overeengekomen Activiteit in overleg met de Klant verplaatst naar een moment waarop House of Karts weer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door House of Karts verhinderen en die niet aan House of Karts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen, maar niet beperkt tot: een epidemie en/of pandemie (zoals het Coronavirus) en/of overheidsmaatregelen in verband daarmee, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel rechtstreeks betrekking hebbend op House of Karts als bij derden van wie House of Karts gebruik maakt voor exploitatie van de Activiteiten.

11.3 Indien de overmachtsituatie langer dan veertien (14) dagen voortduurt, hebben zowel House of Karts als de Klant het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging of ontbinding te beëindigen. In een dergelijk geval is House of Karts jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die daardoor zou kunnen worden veroorzaakt. De reeds verrichte (aan)betaling wordt door House of Karts omgezet in een waardebon van gelijke waarde, welke bon dient te worden besteed binnen zes (6) maanden na de datum waarop House of Karts feitelijk weer in staat is de Activiteit aan te bieden.

11.4 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een Activiteit die wordt aangeboden krachtens (al of niet doorlopend) abonnement of jaarkaart, zal in geval van een overmachtsituatie de looptijd daarvan kosteloos worden verlengd met een periode die gelijk is aan de periode dat de overmachtsituatie heeft geduurd. In een dergelijk geval is House of Karts jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die daardoor zou kunnen worden veroorzaakt.

 1. Rechtskeuze

De rechtsverhouding tussen House of Karts enerzijds en de Klant en de Deelnemer anderzijds wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

 1. Contactgegevens

House of Karts Utrecht B.V.

Admiraal Helfrichlaan 6

3527 KV Utrecht

T: 030 290 17 38

E: utrecht@houseofkarts.nl

W: www.houseofkarts.nl

KvK: 80269133

BTW-nummer: NL861610829B01

Bijlage 1 – Annuleren en wijzigingen

Consument / zakelijk Groepsgrootte Gratis personen wijzigen  100% restitutie  50% restitutie
A Consument 1-15 tot aankomst tot 24 uur 0-24 uur
B Consument 16+ tot 24 uur tot 48 uur 24-48 uur
C Zakelijk 1-15 tot 24 uur tot 48 uur 24-48 uur
D Zakelijk 16-50 tot 48 uur tot 96 uur 48u-96 uur
E Zakelijk 50+ tot 48 uur tot 1 week 48u-1 week
F Pizza party 1+ tot aankomst tot 72 uur 0-72 uur
G Arrangement 1+ tot 72 uur tot 72 uur nvt
H Toernooi 15+ nvt tot 2 weken 96u-2 weken

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in september 2022, en ze zijn hier te downloaden.