Aanvullende Voorwaarden online escape room

 

  1. Aanvullende voorwaarden online escape room

 

1.1 De aanvullende voorwaarden online escape room zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen leverancier en afnemer die een online product afneemt.

 

1.2 De algemene voorwaarden van The Team Building zijn tevens van toepassing. Indien de aanvullende voorwaarden de algemene voorwaarden tegenspreken dan prevaleert deze overeenkomst.

 

  1. Definities

 

2.1. Leverancier: The Team Building, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64448436.

 

2.2. Afnemer: De partij die producten koopt van de leverancier.

 

2.3. Producten: De toegang tot en de begeleiding van het spel ‘Expeditie Bertken’ door The Team Building. Hieronder vallen ook de bijbehorende spelpakketten.

 

2.4. Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van de levering van een of meer producten van de leverancier aan de afnemer.

 

2.5. Deelnemers: De feitelijke personen die de producten van afnemer zullen gebruiken.

 

  1. Totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1. Indien afnemer een overeenkomst wil aangaan dient afnemer de adres en contactgegevens van de deelnemers met de leverancier te delen. Denk hierbij in het bijzonder aan straatnaam, huisnummer, postcode, en e-mail adres. Mochten er om wat voor een reden dan ook bezwaren zijn tegen deze bepaling, zie dan bepaling 3.2.

 

3.2. Indien er, om wat voor een reden dan ook, bezwaren bestaan tegen bepaling 3.1. is het mogelijk dat de leverancier de producten levert bij afnemer. De afnemer is vervolgens zelf verantwoordelijk voor een tijdige levering van de pakketten aan de deelnemer(s).

 

3.3. De groepsgroottes voor de producten die leverancier aanbiedt zijn minimaal 4 personen en maximaal 8 personen. Hierbij geldt een minimale afname van 10 personen. Er geldt geen maximum in het aantal afnames.

 

 

  1. Kosten en betaling

 

4.1. De kosten bedragen €35,00-, per product exclusief BTW. Één product is nodig om één deelnemer volledig aan het spel te laten deelnemen.

 

4.2. Indien de afnemer de producten zelf bij de deelnemers bezorgt, krijgt afnemer een korting van €5,00-, per product. Zie hiervoor bepaling 3.2.

 

4.3. Betaling dient door afnemer binnen redelijke termijn te geschieden. Afnemer dient ofwel via IDeal ofwel via factuur aan leverancier te betalen.

 

 

  1. Annulering van de overeenkomst en aanpassen aantal deelnemers

 

5.1. Indien afnemer minimaal twee weken (14 dagen) voor aanvang van de geplande datum waarop het spel plaats zou vinden annuleert, vindt een volledige restitutie plaats van de gedane betaling aan leverancier behoudens de situatie vastgelegd in bepaling 5.3.

 

5.2. Indien afnemer minimaal 8 dagen voor aanvang van de geplande datum waarop het spel plaats zou vinden annuleert, is afnemer verplicht 50% van de totale overeenkomst te betalen aan leverancier behoudens de situatie vastgelegd in bepaling 5.3.

 

5.3. Indien de producten al door de leverancier zijn verzonden, is annulering door afnemer niet meer mogelijk en dient afnemer het volledige bedrag van de overeenkomst aan leverancier te voldoen. Dit geldt ongeacht bepaling 5.1 en 5.2.

 

5.4. Het is tot 8 dagen voor aanvang van de geplande datum van het spel mogelijk het aantal deelnemers aan te passen zonder dat daarvoor een geldelijke verplichting geldt. Na het verstrijken van de registratiedeadline 8 dagen voor aanvang van het spel zullen de vooraf afgesproken kosten in rekening worden gebracht.

 

 

  1. Verplichtingen van de afnemer

 

6.1. Indien afnemer de producten zelf bij de deelnemers brengt, draagt hij er zorg voor dat dit tijdig en op gepaste wijze geschiedt. Leverancier aanvaard in het onderhavige geval geen aansprakelijkheid voor gebrekkige levering.

 

6.2. Indien de producten alcoholische dranken bevatten, draagt de afnemer de verantwoordelijkheid dat deze niet bij minderjarige deelnemers terecht komen. Afnemer garandeert dan ook dat alle deelnemers meerderjarig zijn.

 

  1. Overige bepalingen

 

7.1. Leverancier aanvaard geen aansprakelijkheid voor producten die volledig of gedeeltelijk kapot zijn, incompleet, te laat of verkeerd bezorgd worden bij afnemer of deelnemers. Dit geldt enkel voor zover niet kan worden aangetoond dat leverancier schuld heeft aan deze gebreken.